!_zmenit jazyk cz_! !_zmenit jazyk sk_!
Počet položiek: 0 0,00 €
IN - TEX
Výroba a predaj inkontinenčné bielizne pre dospelých: nepriepustné nohavičky z PVC a Polyuretanu, zavinovacie bavlnené plienky, fixačné body

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné a účinné od 1.1.2014

1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanovením §1751 ods.1 zák. č. 89/2012 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení vydáva spoločnosť Jana Roubcová tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi: Janou Roubcovou so sídlom Lúčne 989/4, 67401 Třebíč, IČO: 45427551, jaromax@seznam.cz, 737938820, zapísanú v živnostenskom registri MeU v Třebíči, (ďalej len predávajúci) na strane jednej a kupujúcim na strane druhej.

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.in-tex.cz (ďalej len eshop).  

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa § 419 zák. 89/2012 Zb. riadia sa vzťahy neupravené týmito zmluvnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Jedná Ak kupujúci pri objednávaní / nákupe tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené zákonom č. 89/2012 Zb. pričom sa neužijú ustanovenia § 2158 - § 2174.

1.4 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto zmluvných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej miere súhlasí.

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnym v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci vybraním tovar z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára) podáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom akceptácie tohto návrhu, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaným na emailovú adresu kupujúceho. V prípade, že k takémuto potvrdenie zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru a priestor pre vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko prípadne názov obchodnej firmy, bydlisko alebo sídlo, IČ, ďalej potom emailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.

2.4 Cena všetkého tovar ponúkaný na eshope predávajúceho je uvádzaná vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v eshope predávajúceho.

2.5 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

2.6 Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v eshope predávajúceho, tj. Že vystavenie tovaru v eshope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 obč. zák.

2.7 Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrený v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenia sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

2.8 Predávajúci je oprávnený pri okolnostiach hodných zreteľa pred potvrdením objednávky a teda uzatvorením kúpnej zmluvy požiadať kupujúceho o telefonickej či písomné potvrdenie jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.

3.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

3.3 V prípade, že je potrebné z dôvodov na strane kupujúceho, dodávať tovar inak, než bolo v zmluve dohodnuté, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom všetky náklady s týmto doručením spojené.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1 V súlade s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupujúci právo v lehote 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy s výnimkou tovaru vyrobeného na mieru.

Presné znenie zákona tu:  § 53 Občianskeho zákonníka. (7) Ak bola zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade, že dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný odovzdať písomne alebo iným obdobným spôsobom podľa ustanovení odsekov 4 a 6, je táto lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak však sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota sedemdňová. (8) Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť podľa odseku 7 od zmlúv  a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,  b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,  c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,  e) na dodávku novín, periodík a časopisov,  f) spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Môžete teda vrátiť len tovar z ponuky, ktoré nebolo šité priamo vám na mieru.

Sme ale ľudia a vždy keď tovar akýmkoľvek spôsobom nevyhovuje, dohodneme sa na riešení.

4.2 Formulár pre odstúpenie od zmluvy dostanete vždy v maile potvrdzujúcom vašu objednávku. Kupujúci môže k odstúpeniu od zmluvy užiť aj iný spôsob, použitím uvedených formulára je však odporúčané.

4.3 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, odošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

Tovar je nutné vrátiť obyč.balíkem, NIE na dobierku. Keďže sa jedná o spodnú bielizeň, nemalo by niesť známky používania.

4.4 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný). Peniaze Vám vrátim zloženkou alebo na účet.

4.5 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.6 Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie v plnej výške kupujúci.

4.7 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Zb.

4.9 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodania objednaného tovaru kupujúcemu.

5. Platobné podmienky a prechod vlastníckeho práva

5.1 Kupujúci nie je povinný hradiť predávajúcemu zálohu na objednaný tovar, s výnimkou prípadov výslovne v objednávke dohodnutých.

5.2 Tovar bude kupujúcemu dodaný / odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v okamihu prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní po uzavretí zmluvy.

5.3 K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

5.4 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

6. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z chybného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., Konkrétne v jeho ustanovenia § 2099 - § 2112

6.2 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, alebo na odstránenie vady opravou veci alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby, nie na obnosenosti alebo poškodenie nedodržaním doporučeného návodu na ošetrovanie.

6.3 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol kupujúci, na účely informačných a účtovných systémov predávajúceho a pre využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

7.2 Ide najmä o meno a priezvisko kupujúceho / názov obchodnej firmy, adresu jeho bydliska / sídla, doručovaciu adresu, IČO, emailovú adresu a telefónne číslo.

7.3 Kupujúci výslovne súhlasí so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. V znení neskorších predpisov, predávajúcim na adresu jeho elektronickej pošty. Toto bude kupujúcemu zasielaný len do doby, kedy svoj súhlas akýmkoľvek spôsobom zruší.

7.4 Kupujúci dáva súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému na neobmedzené obdobie od dátumu odoslania objednávky.

Ochrana osobných údajov: Plne rešpektujem Vaše súkromie! Vaše osobné dáta nebudú nikdy predané žiadnemu tretiemu subjektu, budú použité iba a výhradne pre potreby výroby a doručenie Vami objednaného tovaru. Vyhradzujem si však právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (Hecker).

8. Záverečné dojednania

8.1 Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

8.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

8.3 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnutá v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

Dodacia lehota:

Tovar posielam spravidla do dvoch týždňov od prijatia objednávky. Pretože nevyrábame na sklad, môže sa dodacia lehota od uvádzaného týždňa mierne líšiť - záleží na počte objednávok. Aktuálny termín dodania budete mať uvedený v maile potvrdzujúcom Vašu objednávku.

Tovar zasielame prostredníctvom Českej / Slovenskej pošty, spoločnosti Zásielkovňa (odporúčam!), alebo DPD.

Zásielky sú balené diskrétne.

NIE SOM PLÁTCOM DPH.

!_pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie._!   Ďalšie informácie